“Gezi Parkı’ndan Ders Çıkartılmalıydı Ancak Olmadı”

0
59

mehmet dengir fırat1AKP’nin kurucularından Fırat, Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu…

Üç dö­nem üst üs­te mil­let­ve­kil­li­ği yap­tık­tan son­ra Baş­ba­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan aday gösterilme­yen AK­P’­nin ku­ru­cu­la­rın­dan Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ha­berX in­ter­net si­te­sin­den Hül­ya Oku­r’­a ko­nu­şan Fı­rat, “Ge­zi”den al­kol yasağı­na, ye­rel seçim­ler­den medyadaki dönüşüme ka­dar gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı de­ğer­len­dir­di.

İçki yasağı ile ilgili açık­la­ma­lar­da bulunan Fırat; “Devlet iç­ki­yi teş­vik ede­mez, et­me­me­si lazım. Ge­ce 10.00’dan son­ra iç­ki sa­tıl­ma­ma­sı­nı an­la­rım ama iç­ki içi­len bir ala­nın et­ra­fı­nın çevrilme­si, in­san­la­rın gör­me­me­si gi­bi bir şe­yi be­nim man­tı­ğım al­mı­yor. Ya­sa­lar­la sı­nır­la­ma­ doğru de­ği­l” şeklinde konuştu.

Gezi Parkı olaylarında ise ince mesajların olduğuna işaret eden Den­gir Mir Meh­met Fı­rat; “Gezi Par­kı­’n­dan ders çı­kar­tıl­malıydı. Ora­da in­ce me­saj­lar var. O in­san­la­rın çoğu, ‘Be­nim ya­şa­mı­ma mü­da­ha­le et­me, ben is­te­di­ğim gi­bi ya­şa­rım, se­nin dev­let ola­rak gö­re­vin bu de­ğil, sen be­nim emniye­ti­mi sağ­la, sağ­lı­ğı­mı ko­ru, ya­şam ka­li­te­mi yük­sel­t’ me­sa­jı­nı ver­di.

Medya her şeyimizi övmeye başladıysa tehlike başladı demektir. Nasıl ki her şeyimizi yererken çok kötüydü, her şeyimizi överken de titrememiz ‘Olmaz!’ dememiz lazım. Her şeyimiz iyi olamaz, çünkü biz kuluz. Daha düne kadar beni yerden yere vuran bugün benim yanımdaysa ben korkarım.

Yerel se­çim­ler, ge­nel se­çim­den de cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­den de önem­li! Çün­kü burada­ki so­nuç, on­la­rı çok fe­ci şe­kil­de et­ki­le­ye­cek­. İki se­ne için­de 3 se­çi­min ol­ma­sı­nı da Türkiye’nin kal­dı­ra­bi­le­ce­ği kanı­sın­da de­ği­lim” değerlendirmesinde bulundu.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here