“Bizlere Zorla Dayatılan Acil Nöbetleri Tutmayacağız”

0
63

hatay tabip odası1Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları Kararlı!

Hatay Tabip Odası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, ortak yaptıkları açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarına getirilen nöbet zorunluluğuna yeniden tepki gösterdi.

Açıklamayı yapan Hatay Tabip Odası‏ Yönetim Kurlu Üyesi  Dr. Ahmet Aras, konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde iptal davasının görüşülüyor olmasına rağmen, Bakanlığın kamu hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması getirdiğini kaydetti.

ASM çalışanlarının, Sağlık Bakanlığının acil nöbet dayatmalarına karşı aylardır süren kararlı bir direniş başlattığını hatırlatan Aras; “ASM çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini ilan etmiştir. Bu amaçla birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiş, bu uygulamaya dayanak teşkil eden yasa maddelerinin iptali için TTB Anayasa Mahkemesi’ne başvuru girişimlerde bulunmuştur. Yine ‘Nöbet genelgesinin’ iptali için gerekli hukuki girişimler başlamıştır. Halen devlet ile sözleşmeli statüde çalışan aile hekimlerine Aile Hekimliği Kanunda Yer almayan herhangi bir görevi, tek taraflı olarak veremez. Bu uygulama sözleşme kuralları ile çelişmekte ve temel hukuk kuralları ile örtüşmemektedir, açıkça bir hak gasbıdır. Mevcut 663 Sayılı Kanunun da özüne aykırıdır” dedi.

Bakanlığın gerekçelerinin geçersiz olduğunu ve bakanlığın kendi imzaladığı sözleşmelere bile uymadığını ifade eden Aras; “Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı sözleşmeli çalışma modeli olan Aile Hekimliği Sistemi’nin,  kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşmelerle sistemi yürütürken;  yaptıkları yasa değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri bile çiğnemektedir.   

Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı “dur” demeye, oluşabilecek her türlü baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız. Bize dayatılan bu nöbeti tutmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyor ve şu çözümleri öneriyoruz; Mevcut yasa geri çekilmeli, Acile gereksiz başvurular önlenmeli, Acil alanında eğitimli sağlık insan gücü açığı kapatılmalı ve Acilde çalışanların özlük hakları iyileştirilmelidir” dedi.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here