ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

0
101

ODUN KÖMÜR ALIMI

ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Odun kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/386909

1-İdarenin:

a)Adresi: ULUÇINAR MAH. SAGLIK SOK 6 31360 ARSUZ/HATAY

b)Telefon ve faks numarası: 3266433350 – 3266433809

c)Elektronik Posta Adresi: arsuz31@meb.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:

a)Niteliği, türü ve miktarı: 77 TON PORTAKAL TİPİ LİNYİT KÖMÜRÜ 3 TON FINDIK TİPİ LİNYİT KÖMÜRÜ 44 TON GÜRGEN ODUNU

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri: NERGİZLİK İLKOKULU NERGİZLİK ORTAOKULU MADENLİ İLKOKULU TÜLEK İLKOKULU HÜYÜK İLKOKULU AŞAĞI KEPİRCE İLKOKULU KONACIK ORTAOKULU BEYKÖY İLKOKULU AVCILARSUYU DEĞİRMENDERE İLKOKULU IŞIKLI GÜLDANE ATAÇ İLKOKULU MADENLİ ORTAOKULU DEREKUYU ORTAOKULU KONACIK KIŞLAÇAYI İLKOKULU ÜÇGÜLLÜK ORTAOKULU ÜÇGÜLLÜK GÜLCİHAN İLKOKULU YUKARI KEPİRCE ORTAOKULU KURTBAĞI İLKOKULU KOZAKLI İLKOKULU ARPADERESİ İLK VE ORTAOKULU KARAAĞAÇ ANAOKULU HELVALI İLK VE ORTAOKULU HAYMASEKİ YENİMAHALLE İLKOKULU PİRİNÇLİK İLK VE ORTAOKULU AVCILARSUYU İLKOKULU

c)Teslim tarihi: TEMRİN PROGRAMINA GÖRE BELİRLENECEKTİR

3- İhalenin:

a)Yapılacağı yer: ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

b)Tarihi ve saati: 16.08.2017 – 10.00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 648300

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here