Türkiye’de Üretim Devrimi Programı Uygulanmalı

0
30

Sadık KARAKAŞ
Vatan Partisi İl Yöneticisi

Ülkemiz bu ekonomik çıkmazdan ancak bir üretim ekonomisi programını uygulayarak çıkabilir. Bu üretim programının uygulanma şeklini maddeler olarak aşağıya çıkardım. Okuyucularımızın görüşlerine sunuyorum. Eleştiri ve katkılarınızı bekliyorum.

1.ÖNCE FEDAKÂRLIK

Atatürk, Sakarya Savaşı öncesinde çıkardığı Tekalifi Milliye Kararlarıyla, iki öküzü olanın bir öküzünü alarak savaşı kazandı. O sayede 1925 yılında Aşar Vergisini kaldırarak köylüye bir anlamda ikişer öküz vermiş oldu. Savaşı kazanmak için alınan bir öküz, insanlarımıza iki öküz olarak geri verildi. Oysa Türkiye, düşmanın eline geçse, bütün öküzler düşmanın olacaktı.

Türkiye bugünkü büyük sarsıntılardan çıkmak için, tasarruf oranını artırmak ve yatırıma yönelmek zorundadır. 2002 yılında yüzde 25 olan tasarruf oranı, 2018 yılında yüzde 12’ye düşmüş bulunuyor.

Tasarruf oranını kademeli olarak beş yıl içinde yüzde 25’e çıkarmak durumundayız. İşsizliğe son vermenin, dış ödemeler açığını kapatmanın, üretim ekonomisini kurmanın başka bir yolu bulunmuyor.

2.DEVLET GÖREVLİLERİ SADE YAŞAYACAK GÖSTERİŞ VE İSRAFA SON VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, kurulacak olan Bilimler Akademisine tahsis edilecektir. Cumhurbaşkanları Cumhuriyet’in Çankaya’sında görev yapacaklardır.

Devlet görevlileri Cumhurbaşkanından sıradan kamu çalışanına kadar halkın yaşam koşullarını paylaşacaktır. Cumhurbaşkanının, bakanların ve milletvekillerinin aylıkları yeniden düzenlenecek, yüksek görevlerde bulunanların sade yaşaması devlet geleneği haline getirilecektir.

Devlet görevlilerine tahsis edilen uçaklarda, arabalarda ve diğer kaynaklarda, verimli çalışma, sade yaşama ve zorlukları paylaşma sorumluluğu gereği esaslı tasarrufa gidilecektir. Törenlere ve gösterişe ayrılan kaynaklar, yatırıma yönlendirilecektir.

Maliye Bakanlığının bütçesinden Danışmanlara verilen 30 Milyar Türk Lirası, yatırıma ayrılacaktır.

3.ÜRETİCİ OLMAYAN YATIRIMLARA SON VERİLECEK

Kanal İstanbul, hava meydanları ve otoyollar gibi verimli olmayan ya da gösterişe yönelik yatırım projeleri durdurulacak, kaynaklar yatırıma ayrılacaktır.

Beton, rant ve tüketim ekonomisinin kredilendirme, vergi muafiyeti ve istisnaları türünden bütün teşvikleri derhal kaldırılacaktır. Kredi kartları, ABD dahil birçok batı ekonomisinde olduğu gibi, borçlandırma aracı olmaktan çıkartılacak, ödeme aracına dönüştürülecektir.

4.MİLLÎ EKONOMİYE KATKIDA BULUNAN YABANCI SERMAYE

Yabancı sermayenin dolaşım ve faaliyeti, millî ekonominin gelişmesine katkıda bulunma şartına bağlanacaktır. Yabancı sermayenin iki yıldan önce Türkiye dışına çıkartılması yasaklanacaktır.

5.SADAKAYA AYRILAN KAYNAKLAR;  YATIRIMA VE İŞ YARATMAYA YÖNLENDİRİLECEK

Yaşlılara, sakatlara, hastalara insana yakışır hayat koşulları sağlamak, devletin görevidir. Ancak eli ekmek tutan insanların sadakayla beslenmesi, hem ekonominin gereklerine hem de toplumsal sağlığa aykırıdır. Yaptığımız hesaplara göre bugün devlet bütçesinden 30 Milyar Türk Lirası kadar kaynak, çalışabilir durumda olan vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. Bu kaynaklarla yatırım yapılacak, fabrikalar açılacak, sadaka dağıtılan sağlıklı vatandaşlarımıza iş verilecektir.

6.IMF İLE BAĞLANTI KURULMAYACAK

IMF’nin dayattığı tarıma destekleri kaldırma, gümrükleri indirme, KİT’leri özelleştirme, kamu hizmetini kaldırma, paranın giriş çıkışına kontrolü kaldırma politikalarına son verilecektir. Bu nedenle IMF ile bağlantı kurulmayacaktır.

7.VERGİDE ADALET VE ÜRETENE KOLAYLIK

Kaynakların yatırıma ve üretime yönelmesini özendiren adil vergi siyaseti izlenecektir. Vergilendirmede üretene kolaylık sağlanacaktır. Yatırıma ve üretime yönelmeyen gelirlerden daha çok vergi alınacaktır.

Devletin vergi gelirlerinde dolaylı verginin payı azaltılacaktır.

Dar ve sabit gelirliler, ücretli ve aylıklılar ile esnaf ve zanaatkâr üzerinde doğrudan ve dolaylı vergi yükünü azaltmak, yatırımı özendirmek ve istihdamı artırmak için, vergi mevzuatı ülke ekonomisine ve milletlerarası ölçülere göre yeniden düzenlenecektir. Vergi kayıp ve kaçakları giderilecek; vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçirilerek vergi yükümlülüklerinde adil dağılım sağlanacak ve vergi kanunları sadeleştirilecektir.

Ekonomik işlemlerin esas olarak ya da yazılı senetlerle ve kâğıtlarla yürütülmesi için gerekli düzenleme yapılacak, taşıyana yazılı kâğıt ve işlemler sınırlanacaktır. “Servet beyanı ve gider bildirimi” esası kararlı olarak uygulanacaktır.

Emlâk ve arsa vurgunculuğundan elde edilen kazançlardan Rant Vergisi alınacaktır. Borsa İstanbul’daki yabancı fonlar, vergilendirilecektir. Bir kereye mahsus olmak üzere servetlerden Üretime Destek Vergisi alınacaktır.

Vergi idaresi güçlendirilecek, bu bağlamda personelin özlük hakları iyileştirilecek, maliye memurluğu “kariyer memurluk” haline getirilecek, yeterli bina, araç ve gereç sağlanacak, vergi arşiv çalışmaları tamamlanacaktır. Vergi idaresi, vergi süreçlerini etkin olarak izleyebilen dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır.

Vergi denetimi dağınıklıktan kurtarılacak, güçlendirilecek ve bağımsızlaştırılacaktır. Bunun için bütün vergi denetimi aynı örgütlenme çatısı altında toplanarak keyfî müdahalelerden kurtarılacaktır.

8.YABANCI BANKALARA KAÇIRILAN DÖVİZ ETKİN UYGULAMALARLA GERİ GETİRİLECEK

Çeşitli yollardan dışarıya kaçırılan Türk vatandaşlarına ait yabancı bankalardaki döviz mevduatlarının 130 Milyar Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu birikim, etkin uygulamalarla geri getirilecek ve Türk Lirasına çevrilecektir.

9.DIŞSATIM VE DIŞALIM AMAÇLI OLMAYAN DÖVİZ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLECEK

Bankalardaki dışsatım ve dışalım amaçlı olmayan döviz Türk Lirasına çevrilecektir.

10.İÇ BORÇLAR ERTELENECEK

Devlet Tahvili ya da Hazine Bonolarından vadesi 10 yıl içinde dolacak olanların ana para ve aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık faiz ödemeleri, yeni bir ödeme planına bağlanarak ve adalet ilkesi gözetilerek ertelenecektir. Küçük tasarruf sahiplerine olan borçlar düzenli olarak ödenecektir. Böylece millî devlet borç ve faiz batağından kurtarılacak, kamu kaynakları büyük bir yatırım planı uygulamak, üretimi artırmak ve iş sahaları açmak için değerlendirilecektir.

11.DIŞ BORÇLAR İÇİN YENİ TAKVİM

Alacaklı ülke ve kuruluşlarla görüşülerek, dış borç ana para ve faizlerinin, Türkiye ekonomisinin gelişme olanaklarını tahrip etmeyen, yıllara yayılan yeni bir ödeme planına bağlanması sağlanacaktır. Dış borçların ödenmesinde yıllık dışsatımın belirlenecek oranı aşılmayacaktır. Bu oran, dışalım için gerekli dövize göre saptanacaktır.

YARIN: İFLAS EDEN İŞLETMELERİN KAMULAŞTIRILMASI

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here