Mimarlar Odasından, Belediyeden Projeler Hakkında Bilgi Talebi

0
192

mimarlar odası2Oda, Sahil Cami Projesi, Karayolları Rezerv Alan ve TOKİ Projeleri İle İlgili Bilgi ve Belge İstedi

İskenderun Belediyesince yürütülmekte olan Sahil Cami projesi, Karayolları rezerv alan ve TOKİ projelerine ilişkin yasal süreç ile birlikte, kamuoyunun doğru bilgilere ulaşması adına Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, İskenderun Belediye Başkanlığı’na yazı yazarak, konu hakkında bilgi ve belgeler talep ederken, buna ilişkin yasal süreç hakkında da bilgi verdi.

Konu hakkında bilgi veren Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği Yönetim Kurulu Adına Başkan Koray Tanın, İskenderun Belediyesine göndermiş oldukları konular hakkındaki yazılarını şu şekilde paylaştı;

“İskenderun Belediye Başkanlığı’na

İskenderun kent merkezinde yer alan sahil bandındaki dolgu alanı üzerine önceki aylarda Bakanlığa sunulmak üzere hazırlanan imar planı değişikliği teklifi İskenderun Belediyesi Meclisince görüşülerek onaylanmıştır. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklif edilen plan değişikliği önerisinde, bu alanda butik bir cami yapılması amacıyla işlemlerin yapıldığı tarafımızca bilinmektedir. Aynı zamanda 13.11.2015 tarihinde sahil dolgu alanındaki bu alanda temel atma töreninin yapılarak cami inşaatına başlanacağı tarafınızca ilan edildiği anlaşılmaktadır.

Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği olarak kurulduğu ilk günden itibaren kentimize değer katacak lehte tüm projelerin üretiminde katkı sunmanın yanı sıra destekçisi olduğu tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bunun yanı sıra kanun ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte, şehrimizin dinamiklerine zarar verecek tüm iş ve işlemlerde mücadele edilerek karşı çıkılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda sahil dolgu alanında yapılması düşünülen butik cami projesi hakkında, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bazı konularda bilgi sahibi olunmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca kıyı yada dolgu alanında ibadethane yapılması mümkündür. Fakat bu işlemin yapılmasında bazı prosedürlerin uygulanarak, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca planlama işlerinin tamamlanması ve yapılacak olan ibadethanenin yapı ruhsatına bağlanması aynı zamanda da Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan da izin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak olan yapı her ne olursa olsun kaçak yapı statüsüne girer ve ilgililer hakkında cezai işlemlerin yapılmasını gerektirir. Kentimize yapılacak olan yatırım her ne olursa olsun cami, okul, hastane, fabrika vb. Mimarlar Odası olarak kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve kamu menfaatlerinin de korunması durumunda desteğimiz her zaman olacaktır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda tarafımıza ve kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılması ve yapılan işlemlerin doğru olduğunun anlaşılması amacıyla;

*Dolgu alanı üzerinde yapılacak olan söz konusu ibadethaneye ilişkin plan değişikliği teklifini ilgili Bakanlık tarafından onaylamış mıdır?

*Eğer Bakanlık planı onaylamış ise söz konusu plan askıya çıkarılarak yürürlüğe girmiş midir?

*Kıyı kanunun 11. maddesi ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan izin alınmış mıdır?

*Yapılacak olan yapıya ilişkin olarak Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59. maddeleri uyarınca yapı ruhsatı düzenlenmesi gereken bu alan için imar çapı ve ruhsatı düzenlenmiş midir?

 *Tescilli Kültür varlığı olan deniz fenerinin koruma alanında kaldığı düşünülen yapı için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmış mıdır?

*Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca yeni yapılan dolgu alanları Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu altındadır. Her ne kadar plan yapma ve onama yetkisi kıyılarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olsa da, kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesinde bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca yapılacak olan ibadethane için ilave dolgu yapılacak mıdır?

*Dolgu yapılacak ise konu hakkında Hatay Büyükşehir Belediyesinden muvafakat alınmış mıdır?

Eğer tüm bu bilgi ve belgeler mevcut ise tarafımıza bu belgelerin onaylı nüshalarının gönderilmesini talep etmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda Sakarya Mahallesinde cami yapılmak üzere plan değişikliği yapılmış, yine Üniversite alanında da cami yapılmak üzere plan değişikliği yapılarak onaylanmıştır. Mimarlar Odası yapılan bu plan tadilatlarının takipçisi ve destekçisi olmuştur. Bu bölgelerde hiçbir yasal sıkıntı olmamasına rağmen halen yatırımın başlamaması ise son derece düşündürücüdür. Bu işlemlerde önemli olan yasal çerçeveler içerisinde ve kentte yaşayan insanların yararıdır. Bu anlamda yazımızda talep etmiş olduğumuz bilgi ve belgeler camiye karşı durmak adına değil, yapılacak olan iş ve işlemlerin doğru ve yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığının tarafımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Sahil bandında yapılması düşünülen caminin yanı sıra, Bakanlıkça “Riskli Alan” ilan edilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile daha önceden de projeleri yeşil alan ve park olarak hazırlanmış olan Karayolları arazisinin rezerv alanına dönüştürülmesine ilişkin çalışmaların olduğu süreçte tarafımızca dikkatle takip edilmekte olup, bu süreçte kentimiz adına beyan edilenin aksine park ve sosyal alan dışında yapılacak olan ranta dayalı bir projenin oluşması durumunda bu projelerin karşısında olacağımızı bildiririz. Cami ve Karayolları projelerinin dışında İlçemiz sınırları içerisinde geçtiğimiz günlerde TOKİ yapılacak ilanları ile ön talepler toplanmıştır. Alt gelir grubuna yönelik olarak yapılacağı beyan edilen toplu konutlara ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Mahalli idarelerden kamu yararı ve uygun görüş henüz alınmadığı bilinmektedir. Ayrıca toplu konutun yapılacağı alana ilişkin olarak henüz herhangi bir ulaşım planı da bulunmamaktadır. Kamu yararı ve tarım uygun görüşü alınmadan herhangi bir imar plan çalışmasının yapılamayacağı bilinmektedir. imar planı onaylanmadan önce ise bu alandaki 1.derece sit alanı olan bölgelere ilişkin olarak Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun da uygun görüşü alınması gerekmektedir.

Tüm bu işlemlerin ardından onaylanabilecek imar planının ardından hazırlanacak mimari projelere göre imalatlar yapılabilecek olup, bu konu hakkında sürece ilişkin de kamuoyunun ve kurumumuzun net bilgisi bulunmamaktadır.Kentimizde yaşayan dar gelirli insanların umutlarının yok olmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına bu konularda da tarafımıza bilgi verilmesi istenmektedir. Yazımıza talep edilen bilgi ve belgelerin, Bilgi Edinme Kanunun yanı sıra yasal mevzuata uygunluğunun anlaşılması için en kısa sürede tarafımıza bildirilmesi, onaylı plan yada yapı ruhsatı olmadan yapılacak olan inşaat faaliyetlerinin suç teşkil edeceğinden inşaat faaliyetlerinin de bu süreçte ilgi kanun ve yönetmelikler uyarınca durdurulması ve kamuoyunun doğru bilgilere ulaşması için gereğini hususunu arz ederiz.”

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here