Eryılmaz; “İmar Bankası Faciası Cezasız Kalmıştır!”

3
316

refik eryılmaz8CHP Hatay Milletvekili Av.Refik Eryılmaz İmar Bankası konusunda denetim görevini ihmal ederek zimmetin oluşmasına neden oldukları iddia edilen sanıkların davalarının zaman aşımına uğraması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Eryılmaz, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği soru önergesinde; “Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük zarar verdiği iddia edilen İmar Bankası faciası cezasız kalmış ve fatura yine mağdur edilen mudilerin üzerine çıkarılmıştır” ifadelerine yer verdi. Eryılmaz soru önergesinde ayrıca şu sorulara cevap aradı:

“İmar Bankası konusunda denetim görevini ihmal ederek zimmetin oluşmasına neden oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılandığı kamu davasının suç tarihi itibariyle 7 yıl 6 ay olan zaman aşımının dolması sebebiyle düşürülmesine karar verilmiştir. BDDK’nın görevi ihmal ettiği tespit edilse de bu davada hiç kimse ceza almamış, verilen nihai karar vicdanları sızlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük zarar verdiği iddia edilen İmar Bankası faciası cezasız kalmış ve fatura yine mağdur edilen mudilerin üzerine çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere 3 Temmuz 2003 Tarihinde BDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen, alınması istenilen tedbirleri almayan, faaliyetin devamı mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz eden Türkiye İmar Bankası T.A.Ş’nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uyarınca karar verilmiştir.

Yetkili kamu otoritelerinin denetim görevlerini gereğince yerine getirmemiş olmasından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında söz konusu İmar Bankası mudilerinin diğer 1998-2003 yılları arasında batan 21 bankada uygulanan prosedürlerden farklı uygulamalara tabi tutulması sonucu günümüz tarihi itibariyle de hala mağduriyetlerinin devam ettiği görülmektedir. Bu Çerçevede;

1-İmar Bankası’nın günümüz itibariyle devlet bütçesine maliyeti nedir? İmar Bankası nezdinde ne kadar vadeli, vadesiz, döviz, hazine bonosu, off-shore hesap tespit edilmiştir? Bu hesaplardan ne kadarı sınıflar itibariyle mudilere geri ödenmiştir?

2-3 Temmuz 2003 Tarihinden günümüze kadar Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca Bankalar Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin mal, hak ve alacakları hakkında, Fon’un talebi üzerine, mahkemece ne kadar ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı alınmış ve ne kadar tahsilât yapılmıştır? Tahsil edilen gelirler mudilere ödenmiş midir?

3-3 Temmuz 2003 Tarihinden günümüze kadar Müflis İmar bankası nezdindeki Off-Shore (Kıyı Bankacılığı) hesapları için TMSF tarafından herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Yapıldı ise yasal dayanağı nedir?

4-Yetkililerin açıklamalarına göre bankacılık sektörünün rehabilitasyonu çerçevesinde çeşitli şekilde sistem dışına çıkan 21 bankanın hiçbirinde mevduatın kayıt dışı bırakıldığı konusunda bir tespit mevcut değildir ifadeleri bulunmaktadır. Bu denli donanımlı olan yetkili kamu otoriteleri denetim görevlerini gereğince yerine getirmemiş olmasından kaynaklı mağduriyetler konusunda günümüzde hala çalışmalar yapmakta mıdır? Yapmakta ise mağdur olan mudilere yönelik ne tür çalışmalar yapmaktadır?

5-İmar Bankası konusunda denetim görevini ihmal ederek zimmetin oluşmasına neden oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılandığı kamu davasının suç tarihi itibariyle 7 yıl 6 ay olan zaman aşımının dolması sebebiyle düşürülmesine karar verilmesinden off shore mudilerinin paralarını yargı kanalıyla tahsil etme hususunda hiç bir umudunun kalmadığı sonucu çıkarılabilir mi?

6-Mağdur edildikleri şüphesiz olan İmar Bankasında mevduat bulunduran ve söz konusu banka üzerinden devlet iç borçlanma senedi alan mudiler ile mağduriyetleri tartışmalı olan sigorta kapsamında bulunmayan ticari kuruluşlar ile diğer kuruluşlar mudileri anılan kanunların kapsamına alınırken, kıyı bankalarındaki hesapları İmar Bankası’na aktaran mudilerin mağduriyetlerinin giderilmemesi diğer batan bankalar ve bu bankalara uygulanan ödeme usulleri nazarı itibara alındığında Anayasal eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamakta mıdır? Off-Shore (Kıyı bankalarındaki) hesapları İmar Bankası’na 3 Temmuz 2003 tarihinden önce aktaran ve hala off-shore hesaplarında bulunan mudilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda herhangi bir yasal düzenleme düşünülmekte midir?

7-İmar Bankası’nın TMSF’ye devrinden önce, küçük tasarrufçunun korunması ilkesi çerçevesinde 50 milyar liraya kadar olan ‘mevduat’ devlet garantisi kapsamındayken, adı geçen bankaya el konulmasıyla birlikte hiçbir hukuki ve fiili mecburiyet mevcut değilken, limitsiz olarak tüm mevduatın garanti kapsamına alınmasının amacı nedir? Bu kapsam genişlemesinin devlet ekonomisine yükü nedir?

8-Ödemesi yapılanlar ile el konulan Banka aracılığıyla Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS- Hazine Bonosu) alan on binlerce vatandaş tarafından İdare Mahkemeleri’nde açılmış olan davaların devlet aleyhine sonuçlanmasıyla ödenmek zorunda kalınan meblağlar, vekâlet ücretleri, gecikme faizi ve sair mahkeme masraflarından ortaya çıkan mali yükün ekonomimize maliyeti nedir? Bu ekonomik yük nedeniyle hukuka aykırı karar ve icraatlarıyla devlet bütçesini büyük zararlara uğratan sorumlulara rücu edilmiş midir? Anayasa ile teminat altına alınmasına rağmen, yargı kararlarına bizzat kamu kurumlarınca uyulması ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi gerekirken bu hususlarda direnildiği bilinmektedir, bu çok önemli hususlarda, Sayın Başbakan ve ilgili Bakan dâhil karar verme sürecine katılan tüm yetkililerin hukuki ve cezai sorumlulukları yok mudur?”

3 YORUMLAR

  1. En çok haksızlığa hazine. Bonosu alanlar uğradı garanti altında olmayan hesaplar bile ödendi hazine bonosu alanlar mahkemelerde süründürüldü

  2. Bunlarda adalet yok sen vekilim olsaydı imar bankasının 50 bin TL lik devlet garantisi. varken. mecbur değilken trilyonları ödemezlerdi. . HBonolarda gelince kanunu çok güzel biliyorlar

  3. Bunlarda adalet yok sen vekilim olsaydı imar bankasının 50 bin TL lik devlet garantisi. varken. mecbur değilken trilyonları ödemezlerdi. . HBonolarda gelince kanunu çok güzel biliyorlar

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here