Hatay Valiliğinden Açıklama

0
140

valilik açıklama2“Sorumluluk Mevkiinde Olanlar Sağlıklı Değerlendirmeler Yapmalı”

28 Nisan 2014 günlü bazı yerel basın yayın organlarında Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun “siyasi mülahazalarla karar aldığı” iddiaları üzerine Hatay Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Hatay Valiliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1 inci maddesi uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu bir Vali Yardımcısı başkanlığında kurulmuştur. Tüzel kişiliği sona eren İl Özel İdaresine, Belediyelere ve Köylere ait toplam 20451 tane; personel, taşınır-taşınmaz mal ile hak, alacak ve borçlar ilgisine göre Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasında Kanun’un öngördüğü şekilde 30 Mart 2014 tarihi itibari ile dağıtılmıştır. Açıktır ki, 20451 kalem personel, taşınır-taşınmaz mal ve diğerlerinin paylaştırılması kolay bir iş değildir. Bu zorluğa rağmen, komisyon dağıtım kararlarını tamamen ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüler çerçevesinde büyük bir özenle gerçekleştirmiştir.

İddia konuları ve açıklamaları aşağıdadır.

İddia 1: Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunda olmasına rağmen Antakya Eski Belediye Başkanı’nın komisyon görüşmelerine çağrılmaması.

Açıklama 1: Antakya Eski Belediye Başkanı, 25 Mart 2014 tarih ve 4709 sayılı yazı ile Komisyon’a davet edilmiş, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 18.00’de Valilik Binası’nda yapılan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplantısına katılmıştır.

Antakya Eski Belediye Başkanı’nın Komisyon’un taslak kararlarını incelemek üzere görevlendirdiği Başkan Yardımcısı ve diğer görevliler Komisyon’un taslak kararlarının tamamını yaklaşık 5 saat süre ile incelemişlerdir. Bu incelemeler neticesinde Antakya Eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sadece 9 personelin değişikliğine ilişkin önerileri olmuş, 9 tane personel değişikliğine ilişkin önerisi Komisyon tarafından kabul edilmiş, bu suretle revize edilen yeni kararlar kendisinin de imzası olduğu Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu üyelerince oybirliği ile imza altına alınmıştır.

İddia 2: Tüzel kişiliği sona eren İl Özel İdare Genel Sekreteri’nin imzası ile seçimden sonra 5 tane kararname çıkarılması ve seçimi kazanana göre dağıtımda değişiklik yapılması.

Açıklama 2: 6360 sayılı Kanun uyarınca Vali Yardımcısı başkanlığında kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun üyeleri; İl Defterdarı, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve ilgili Belediye Başkanından oluşmuştur. Seçimlerin ardından Genel Sekreterlik görevi sona eren İl Özel İdare Genel Sekreteri’nin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ndaki görevi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle alınan Valilik Makamı Onayı ile Komisyon Üyesi olarak devam etmiştir.

Dolayısı ile 30 Mart 2014 tarihinden sonra Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Muhittin Şahin’in imzası, “İl Özel İdaresi” ile ilgili olmayıp, “komisyon üyesi” olarak görevlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Paylaştırma Komisyonu’na ilgili belediyeler tarafından bildirimde bulunulması unutulan taşınır ve taşınmazların başıboş kalmayıp paylaştırılması bir zorunluluktur. Bu çerçevede gerek ilgili belediyeler ve gerekse dağıtım yapılan personel tarafından yapılan müracaatlar üzerine 30 Mart 2014 tarihinden sonra 5 adet “Düzeltme Kararı” alınması zorunluluğu doğmuştur.

Bu kararların sadece 2 tanesi mal devrine, 1 tanesi okullara vb. yerlere devredilen binaların içerisindeki su motoru, pompa, ilaçlama makinesi gibi aletlerin ilgisine göre Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine devredilmesine yöneliktir. Diğer Kararlar ise evine uzaklık-yakınlık, çocuğunun okul durumu vb. gerekçelerle personelin yer değişikliği taleplerinin Komisyon tarafından göz önüne alınıp değerlendirildiği, insani ve hukuki gerekçeli kararlardır.

Bu açıklamadan sonra, “Komisyon’un seçimler belli olduktan sonra yeniden mal paylaştırması” iddiasına Komisyon tarafından alınan 2 kararın esas teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Bunlardan ilki; mülkiyeti Hazine’ye ait 270 ada 165 parsel nolu 3072 m taşınmaz ile ilgilidir. Bahsi geçen taşınmaz hakkında, katlı otopark ve işyerleri yapılmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde 49 yıllığına Antakya Belediyesi lehine irtifak hakkı tesis edilmiştir. Ancak Antakya Belediyesi bu irtifak hakkını Paylaştırma Komisyonu’na bildirmemiştir.

Hatay Defterdarlığı Komisyon’a yazmış olduğu 3 Nisan 2014 tarih ve 2408 sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı tarafından tesis edilen irtifak hakkının hangi belediyeye devredileceğinin Komisyon tarafından karara bağlanmasını talep etmiştir.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede; bahsi geçen Proje içerisinde iki arsanın olduğu, bunlardan 1 dönümlük arsanın Belediyeye, 3 dönümlük arsanın da Hazine’ye ait olduğu, Belediyeye ait arsanın 29 Mart 2014 tarih ve 21 Sayılı Komisyon kararı ile Antakya İlçe Belediyesi’ne devredildiği görülmüştür. Bu durumda Maliye Bakanlığı tarafından tesis edilen irtifak hakkının tapuda Antakya Belediyesi adına işlendiği ve Proje bütünlüğünün bozulmaması gerekçeleri ile mülkiyeti Hazine’ye ait 270 ada 165 nolu parsel üzerindeki 49 yıllık irtifak hakkı, Komisyon’un 3 Nisan 2014 tarih ve 25 sayılı kararı ile Antakya İlçe Belediyesi’ne hukuki ve teknik zorunluluk ile devredilmiştir.

İkinci değişiklik ise; Çekmece Belediye Hizmet Binası’nın Hazineye devrine dair Komisyon kararına ilişkindir. Defne Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine Çekmece Belediye Hizmet Binası’nı bağışlayan kişinin tapu senedine “belediye binası olarak kullanılmak şartıyla” şerhi koyduğu anlaşıldığından hem bağış yapan kişinin bağış amacına aykırı bir tasarrufta bulunmamak ve başka hayırseverlerin de hamiyet duygularını engellememek ve hem de hukuki bir zorunluluk olarak 9 Nisan 2014 tarih ve 28 Sayılı Düzeltme Kararı ile Çekmece Belediye Binası hazineden alınarak Defne Belediyesine verilmiştir.

Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun gerek 30 Mart 2014 tarihine kadar aldığı kararlarda, gerekse 31 Mart 2014 tarihinden itibaren aldığı tüm kararlarda; 6360 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 5216 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 14’üncü Maddesi’ndeki Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait görev ve sorumluluklar dikkate alınarak paylaştırma yapılmıştır.

Çok açık bir şekilde görüleceği gibi alınan ilave mal dağıtım kararları ahlaki, insani ve hukuki bir teknik zorunluluk olup, başka herhangi bir mahiyet taşımamaktadır. Dolayısı ile söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi siyasi bir mülahaza ile seçimin neticesine göre paylaşım yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.

İddia 3: Kanun gereği kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun seçimlerden sonra feshedilmesi gerekliliği.

Açıklama 3: 6360 Sayılı Yasada Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun seçimden sonra feshine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Haklı gerekçelerle yapılan çeşitli itirazlar, ilgili belediyelerce bildirimde bulunulması unutulan taşınır ve taşınmazlar konusunda Komisyon’un karar alması gereklilikten öte bir zorunluluktur. Aksi halde belediyelerin Komisyon’a bildirmeyi unuttuğu taşınır-taşınmaz mallar ortada kalacak ve sahibinin belirlenmesinde sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle Komisyon’un yetkisinin devam edip etmediği hususu İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden sorulmuş olup, alınan cevap “Komisyon’un yetkisinin devam ettiği” şeklinde olmuştur. Bu nedenle Komisyon zorunlu nedenlerle 30 Mart 2014 tarihinden sonra da tamamen teknik kararlar almak zorunda kalmış ve benzer uygulamalar diğer büyükşehirlerde de yapılmıştır.

İddia 4: Hatay’ın birçok taşınmazının bazı Bakanlıklara devredilmesi, Hatay’a ait olan bu varlıkların Hatay için kullanılması gerekliliği.

Açıklama 4:6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “…tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir…”, 5 inci fıkrası “Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir…” hükümlerini amirdir.

6360 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinin 3 üncü ve 5 inci fıkralarına göre tüzel kişilikleri kaldırılan İl Özel İdaresine, Belediyelere ve Köylere ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, hak, alacak ve borçlar; Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararıyla ilgisine göre Bakanlıklara, Bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların Taşra Teşkilatına, Valiliklere, Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, Büyükşehir Belediyesine ve Bağlı Kuruluşuna veya İlçe Belediyesine devredilmiştir.

Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 6360 sayılı Kanunun yukarıda mezkûr maddelerine uygun olarak ve azami özen göstererek devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yapmıştır.

Bakanlıklara ve taşra teşkilatına yapılan devirler, eğitim, tarım, sağlık, güvenlik, kültür ve turizm, gençlik ve spor gibi kamu hizmetleri yürüten kurumlara yapılmış olup hepsi Hatay Halkına hizmet eden kurumlardır ve söz konusu taşınmazların yine Hatay halkına hizmet edeceği izahtan varestedir.

Yukarıda özetle belirtildiği gibi yapılan paylaştırmaların hepsi de konu ile ilgili mevzuatın öngördüğü hukukun objektif kriterleri ve hizmet gerekleri çerçevesinde devredilmiştir. “Eksik bilgi ile sağlıklı kanaate varılmayacağı” gerçeğinden hareketle sorumluluk mevkiinde olanların söz ve demeçlerinde sağlıklı bilgi ile sağlıklı değerlendirmeler yapmalarında yarar olduğu değerlendirilmektedir.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here