39 MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

0
3866

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

39 MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

14 KISIM SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/67839

1-İdarenin:

a)Adresi: SÜLEYMANIYE MAHALLESI GENERAL SÜKRÜ KANATLI KISLASI 31200 İSKENDERUN/HATAY

b)Telefon ve faks numarası: 326 614 23 04 – 326 614 60 00

c)Elektronik Posta Adresi:

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:

a)Niteliği, türü ve miktarı: 14 KISIM SEBZE VE MEYVE ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri: 39’uncu Mknz. P. Tug. K.lığı İSKENDERUN/HATAY 39’uncu Mknz. P. Tug. K. Yrdc.lığı OSMANİYE

c)Teslim tarihleri: 39’uncu Mknz. P.Tug. K.lığı: Bakla:1700 Kg.01 Nisan 2018-31 Mayıs 2018,Kuru Soğan:50000 Kg.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Maydanoz:50000 Dmt.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Taze Bezelye:2500 Kg.01 Nisan 2018-31 Mayıs 2018,Çilek:12000 Kg.01 Nisan 2018-30 Haziran 2018,Taze erik:30000 Kg. 15 Mayıs 2018-31 Ekim 2018,Domates:70000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Limon:70000 Kg.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Malta Eriği:8000 Kg.15 Nisan 2018-15 Haziran 2018,Hıyar:25000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Taze Biber:25000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Patlıcan:33000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Sakız Kabağı:20000 Kg.01 Mayıs 2018-31 Ekim 2018,Taze Fasulye:10000 Kg.01 Mayıs 2018-31 Temmuz 2018, 39’uncu Mknz. P. Tug. K. Yrd.cılığı Osmaniye: Bakla:500 Kg.01 Nisan 2018-31 Mayıs 2018,Kuru Soğan:12500 Kg.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Maydanoz:12500 Dmt.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Taze Bezelye:700 Kg.01 Nisan 2018-31 Mayıs 2018, Çilek:4000 Kg.01 Nisan 2018-30 Haziran 2018,Taze erik:8000 Kg. 15 Mayıs 2018-31 Ekim 2018, Domates:20000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Limon:20000 Kg.01 Nisan 2018-31 Mart 2019,Malta Eriği:2000 Kg.15 Nisan 2018-15 Haziran 2018,Hıyar:6500 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Taze Biber:7000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Patlıcan:9000 Kg.01 Mayıs 2018-30 Kasım 2018,Sakız Kabağı:5500 Kg.01 Mayıs 2018-31 Ekim 2018,Taze Fasulye:2500 Kg.01 Mayıs 2018-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında günlük ihtiyaçlar oranında teslim edilecektir.

3-İhalenin:

a)Yapılacağı yer: İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

b)Tarihi ve saati: 15.03.2018 – 10.00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 754674

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here