39. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

0
2974

KAHVALTILIK TREYAĞ 15 GR.LIK

39. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

KAHVALTILIK TREYAĞ 15 GR.LIK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2013/21165

1-İdarenin                                           :

a) Adresi                                              :SÜLEYMANİYE MAHALLESİ GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI KIŞLASI 31200 İSKENDERUN / HATAY

b) Telefon ve Faks Numarası          : 326 614 23 04 – 326 614 60 00

c) Elektronik Posta Adresi                : sanal_haydut01@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın                      :

a) Niteliği, türü ve miktarı                  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      :39’uncu Mknz. P. Tug. K.lığı Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası İSKENDERUN/HATAY

c) Teslim Tarihleri                              : Birinci taksit 180.000 adet sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 takvim günü içinde teslim edilecektir. İkinci taksit: 180.000 adet 02-12 Eylül 2013 Tarihleri arasında teslim edilecektir.

3-İhalenin                                           :

a) Yapılacağı yer                                : İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

b) Tarihi ve Saati                                : 05.03.2013 – 11.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Basın No: 084-22.02.2013)

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here